Archive

Archive for August, 2012

Formattera en USB-pinne i Ubuntu

August 11th, 2012 No comments

Kolla först vilken enhetsnamn pinnen har. Starta ett terminalfönster och skriv:

sudo fdisk -l

eller

mount

Sedan när du kollat namnet måste du avmontera pinnen. I mitt fall hette enheten för USB-pinnen /dev/sdb

umount /dev/sdb

Formattera nu pinnen. Jag väljer att formattera den med VFAT så den går att använda i Windows m.fl. operativsystem.

sudo mkfs.vfat /dev/sdb1

Om du vill döpa om namnet på pinnen i kommandoradsläge kan du installera mtools

sudo apt-get install mtools

Sedan kan det vara bra idé att hoppa över mtoolskontrollen av pinnen då man ibland får ett felmeddelande not a multiple of sectors per track (62)

echo mtools_skip_check=1 >> ~/.mtoolsrc

Döp sedan om USB-pinnen med följande kommando

sudo mlabel -i /dev/sdb1 ::namn

Klart!

Referenser:

http://www.cyberciti.biz/faq/howto-format-usb-pen-drive/

https://help.ubuntu.com/community/RenameUSBDrive

Categories: Bash, Linux Tags:

Installera VM-ware Tools i Ubuntu Server

August 11th, 2012 No comments

Installing VMware Tools in Ubuntu Server 9.10

1. Install software needed by VMware Tools

Install packages to build the kernel modules

sudo apt-get install autoconf automake binutils make cpp gcc linux-headers-$(uname -r)

2. Find out where the kernel headers are (you may need this later)

ls -d /usr/src/linux-headers-$(uname -r)*/include

i.e. /usr/src/linux-headers-2.6.31-14-generic-pae/include

i.e. /lib/modules/2.6.31-14-generic-pae/build/include

3. Get the kernel source

sudo apt-get build-dep linux-image-$(uname -r)

sudo apt-get source linux-image-$(uname -r)

2. Prepare and install VMware Tools

1. From VMware Workstation: go to VM> Install VMware Tools

2. From the VM: mount the virtual cd drive

sudo mount /dev/cdrom /mnt/

3. Extract VMware Tools to /tmp/

tar -C /tmp -zxvf /mnt/VMwareTools-5.5.3-34685.tar.gz

4. Unmount the virtual cd drive

sudo umount /mnt/

5. Now run the installer

cd /tmp/vmware-tools-distrib

sudo ./vmware-install.pl

6. When asked Do you want to run vmware-config-tools.pl?, answer “Yes”.

3. Run VMware Tools from X

1. Run /usr/bin/vmware-toolbox

Ref: http://www.thoughtpolice.co.uk/vmware/howto/ubuntu-server-6.10-edgy-eft-vmware-tools-install.html

Ref: https://help.ubuntu.com/community/Kernel/Compile

Categories: Linux Tags:

Prepare Linux for source compile

August 11th, 2012 No comments

1. Install packages to build the kernel modules

sudo apt-get install autoconf automake binutils make cpp gcc linux-headers-$(uname -r)

2. Find out where the kernel headers are (you may need this later)

ls -d /usr/src/linux-headers-$(uname -r)*/include

i.e. /usr/src/linux-headers-2.6.31-14-generic-pae/include

i.e. /lib/modules/2.6.31-14-generic-pae/build/include

3. Get the kernel source

sudo apt-get build-dep linux-image-$(uname -r)

sudo apt-get source linux-image-$(uname -r)

Categories: Bash, Linux, Programmering, Ubuntu Tags:

Bra Linuxkommandon

August 11th, 2012 No comments

top -s (Visar vilka processer som tar mest processorkraft)

ps (Visar aktuella processer)

ps -A|more (Visar alla processer)

ps -eaf | grep -i smb (visar vilken användare/rättighet en process (smb) körs med)

find / -name foo (Sök efter en fil i alla mappar)

hostname (visar hostname / ändrar temporärt hostname)

/etc/hostname (textfil med hostname i Debian, ändra för att ändra host perm.)

sudo /etc/init.d/hostname.sh (kör detta skript för att ladda in hostnamn, Debian)

setxkbmap se (Byter till svenskt tangentbord i Ubuntu)

tail -f file.log (Visar en textfil kontinuerligt. Avbryt med CTRL+C)

iostat -x 5 (visar hårddisk prestanda var 5e sekund) kräver paket “sysstat”

lsusb – listar USB enheter

lshal – info om hårdvara

lsattr – lista filattribut i ext2 filsystem

lshw – lista HW info, kör som root

lshw -html > datorinfo.htm – skapar HTML sida med HW info

lsmod – listar vilka kärnmoduler som laddats

lsof – listar öppna filer

lspcmcia – listar PC-Card

Ref: http://webtools.live2support.com/linux/top.php

Förnya DHCP-adress: sudo dhclient

alt.2: sudo /etc/init.d/networking restart

alt.3: ifdown eth0 && ifup eth0

—————————————-

Byt till statisk IP på Ubuntu server:

Ref: http://www.howtogeek.com/howto/ubuntu/change-ubuntu-server-from-dhcp-to-a-static-ip-address/

Edit file: sudo nano /etc/network/interfaces

Change to your info:

auto eth0

iface eth0 inet static

address 192.168.1.100

netmask 255.255.255.0

network 192.168.1.0

broadcast 192.168.1.255

gateway 192.168.1.1

Add in the DNS: sudo nano /etc/resolv.conf

Remove the dhcp client: sudo apt-get remove dhcp3-client (or dhcp-client)

Restart net: sudo /etc/init.d/networking restart

—————————————-

Omkonfig Ubuntu Desktop: sudo dpkg –configure -a

Konfig X grafik: sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg

Kolla Direct Rendering: glxinfo | grep rendering

Starta run-level 1 Recovery mode: sudo init 1

Avsluta Recovery mode: init 2

Uppdatera program och Ubuntu:

apt-get update (synkroniserar lista över program)

apt-get upgrade (uppdaterar alla installerade program till senaste versionen

apt-get dist-upgrade (uppdaterar till senaste, stabila versionen av Ubuntu)

Ändra grafikinställningar i Ubuntu: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=83973

Categories: Linux Tags:

Computer Inventory with PowerShell

August 11th, 2012 No comments
Categories: Windows Tags:

Retrieve data from Lotus Notes with PowerShell

August 11th, 2012 No comments
Categories: Windows Tags:

Pash PowerShell open source reimplementation

August 11th, 2012 No comments

For Mac, Linux, Solaris, etc… and Windows (including Windows Mobile and Windows CE):

http://pash.sourceforge.net/

Categories: Linux, Mac Tags:

Migrera Lotus Notes till Thunderbird

August 11th, 2012 No comments

1. Ladda ner Thunderbird och installera det.

2. Aktivera IMAP för användaren på Notesservern.

3. Koppla upp dig mot Notesservern i Thunderbird via IMAP och läs ner alla mail.

4. Gör backup av Thunderbird profil:

http://email.about.com/od/mozillathunderbirdtips/qt/et_backup_prof.htm

5. Gör en restore på nya datorn:

http://email.about.com/od/mozillathunderbirdtips/qt/et_restore_prof.htm

Categories: Windows Tags:

Ändra logon bild i Win7

August 11th, 2012 No comments

1. Skapa följande reg-nyckel

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\LogonUI\Background

2. Lägg till ett DWORD OEMBackground med värde 1

3. Skapa en ny mapp %windir%\System32\oobe\info\backgrounds

4. Lägg bilden i mappen och döp om den till backgroundDefault.jpg

max 256kb stor bildfil!

Categories: Windows Tags:

Swap in Linux

August 11th, 2012 No comments

Good article about swap files in Linux / Debian / Ubuntu:

http://www.linux.com/news/software/applications/8208-all-about-linux-swap-space

Categories: Linux Tags: